Archivo etiqueta grafías de l’aragonés

ESTAU ARAGONÉS Y ASP - ENTABÁN, REFIRMAN A GRAFÍA OFIZIAL DE L’ARAGONÉS

captura

COMUNICAU CONCHUNTO

OS PARTIUS POLITICOS ESTAU ARAGONÉS Y ASP - ENTABÁN, REFIRMAN A GRAFÍA OFIZIAL

DE L’ARAGONÉS PUBLICADA EN O B.O.A. D’O 28 DE CHUNIO DE 2017

Os dos partius d’a izquierda sobiranista aragonesa consideran que a politica lingüistica d’o Gubierno d’Aragón, endrezada per a “Direzión Cheneral de Politica Lingüistica” ye más que correcta e ha conseguiu más ochetivos que no en os 30 años anteriors.

Un d’os alcuerdos ye estau a publicazión d’a Resoluzión d’a nueva grafía publicata en o BOA de o día 28 de chunio. Ista grafía ye un paso plazentero pa continar adebantando enta la normativizazión de l’aragonés. Antimás no se considera definitiva, simplamén ye a que se ferá servir institucionalmén, entremistanto no siga adotada atra per norma de carácter superior d’a futura Academia de l’Aragonés. Agora ye l’inte preziso en que o movimiento popular de defensa d’a nuestra luenga prenzipia un nuevo camín en as instituzions.

Per isto, l’oxetivo de que l’aragonés siga ofizial, amenista en iste tiempo, lo nuestro refirme sin reserva denguna, cualsiquier dandalo sinificaría retacular a os tiempos en que no se feba cosa con a luenga aragonesa en o Gubierno d’Aragón. Os tiempos de LAPAPYP e LAPAOS ya son pasatos.

Manimenos, Estau Aragonés y Entabán alcuerdan fer servir as normas graficas adotadas e redactadas per a triada d’espertos que eslichión as tres asoziazions implicadas en a defensa d’a nuestra lengua e que se comprometión a emplegar per consenso. Agora ye a DChPL qui las recomienda fer servir como propias, considerando-las ofizials dica que a esdevenidera Academia de l’Aragonés las refirme, u reforme.

O nuestro compromís estió anterior e ya diziemos que faríamos servir as normas que salisen, fuesen as que fuesen, e per ixa razón, faremos servir istas normas graficas en todas as nuestras pachinas ofizials, e tamién en as istituzións a on tengamos representazión en os gubiernos como pueden estar o Conzello de Uesca, a Comarca d’a Plana de Uesca u a Ofizina de Lengua Aragonesa, tamién d’a nuestra responsabilidat.

D’atra man, Entabán y Estau Aragonés demandan e agradeixen a CHA e a la DChPL que continen o treballo e prenzipien un prozeso de reforma d’a Lei de Luengas, con l’ocheto d’amillorar-la e d’enamplar o consenso sozial e politico en o reconoximiento d’as luengas minorizatas d’Aragón: l’aragonés e o catalá. Si bien mientres siga posible adebantar con a lei actual, cal fer-lo igualmén.

Siñau per Estau Aragonés e ASP- Entabán.

, , , , ,

No hay Comentarios

Alcuedo d’E.A. respecutibe á l’ortografía de l’Aragonés

Alcuerdo d’Estau Aragonés respeutibe de lo uso ortografico en luenga aragonesa.

Agora mesmo, en luenga aragonesa se fan serbir cuatro ortografías: a castellano-española, de tradición dialeutal dende finals de o sieglo XIX; a de o Congreso de 1987, de tradizión dende 1962; a propuesta por a SLA dende 2007 y a propuesta por o EFA dende 2009. Estau Aragonés considera que todas ellas son lechitimas.

Ta 2011, cumplindo-se a Lei de Luengas, se trigó l’Academia de a Luenga Aragonesa. Estau Aragonés reconoxe incondizionalmén l’autoridá lingüistica d’iste organismo y aspera que antis con antis aprebe unas normas ortográficas definitibas.

Entremistanto que l’Academia de a Luenga Aragonesa prene a suya decisión, Estau Aragonés alcuerda fer serbir a ortografía de o Congreso de 1987 como ofizial ta os suyos documentos internos y esternos. En todas as plataformas sozials u políticas conchuntas que i partizipe, EA propondrá que en os testos en aragonés se faya serbir ista ortografía, pero asumirá l’alcuedo de a mayoría de as entidaz que bi sigan.

 

, ,

9 Comentarios